hvidovreboksning.dk
    Forside  -   Galleri  -   Bokserne  -   Sponsorerne  -   Træningstider  -   Hvidovre BoxCup  -   Bestyrelsen  -   Klubbens Historie  -   Kontakt Klubben  
Menu
Forside
Bokserne
Bokserne's Galleri
Events
Træningstiderne

Klubbens Galleri
Klubbens Love
Klubbens Links
Klubbens Bestyrelsen
Klubbens Sponsorer
Event Kalender
Nyhedsbrev
Tilmeld her


Klubbens love

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Hvidovre Bokse Klub (HBK), som er stiftet den 20. december 1965, og dens hjemsted er Hvidovre Kommune.


§ 2. Klubbens formål.

Hvidovre Bokse Klubs formål er at fremme Boksesporten i Hvidovre kommune, ved gennem træning og instruktion at dygtiggøre unge mennesker til konkurrence-boksning.
Klubdragten er rød trøje og blå benklæder.§ 3. Medlemsskab af organisationer.

Klubben skal være medlem af Sjællands Amatør Bokse-Union (SABU) og Danmarks Bokse-Union (DaBU), under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), samt de internationale forbund (EABA) og (AIBA). Klubben er underlagt disse`s love og bestemmelser.

§ 1., § 2. og § 3. kan ikke gøres til genstand for vedtægtsændringer.


§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 10 år. Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver samtykke fra forældre / værge.
Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at støtte eller arbejde for boksesporten gennem klubben.
Æresmedlemmer vælges for lang og tro tjeneste alene af bestyrelsen, og kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.


§ 5. Kontingent.

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for aktive medlemmer skal betales halvårsvis forud pr.1/1 og 1/7.
Passive medlemmer skal betale kontingentet helårsvis forud ved årskiftet.
Æresmedlemmer er kontingentfri.§ 6. Udmeldelse – Eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst

14. dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag,

hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2. måneder, kan bestyrelsen med mindst

8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages påny som medlem af

klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Iøvrigt kan bestyrelsen

ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning

herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at

fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den

førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal

behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse

herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, og skal have adgang til denne med

ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på

dagsordenen.§ 7. Ordinær Generalforsamling.

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,

den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling,

der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3. ugers varsel ved

skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annonceres i mindst een af de lokale aviser,

samt ved opslag i Klublokalet.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8. dage før generalforsamlingens afholdelse på

tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,

skal være klubbens formand i hænde senest 14. dage før generalforsamlingens

afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15.år, der har været medlem af klubben

i de sidste 3. måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun

udøves ved personligt fremmøde. Unge fra 10 – 14 år kan stemme ved en Mor / Far.

Æresmedlemmer betragtes som passive medlemmer og er stemmeberettigede.§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Kassererens beretning om regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:

a. Formand.

b. Næstformand.

c. Kasserer.

d. Sekretær.

e. Bestyrelsesmedlem.

f. Suppleant.

7. Valg af 2. revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen,

til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt

stemmeflertal, jfr. dog § 6, stk.7 og 8, § 15.og § 16.,stk. 2.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra mindst

10. stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af

forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal

indkaldes,når mindst 15. stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest een måned efter, at

begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder

bestemmelserne i § 7., stk. 2.§ 11. Bestyrelse – Valg.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til

vedtægterne. Bestyrelsen består af 1.formand, 1.næstformand, 1.kasserer,

1.sekretær og 1. bestyrelsesmedlem, og vælges for 2. år ad gangen.

I ulige årstal vælges formand og sekretær.

I lige årstal vælges næstformand, kasserer og 1. bestyrelsesmedlem.

Suppleanten er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.§ 12. Bestyrelse – Tegningsret.

Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første møde senest 14. dage efter general-

forsamlingen.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden

eller næstformanden, er tilstede, jfr. dog § 6., stk. 4. I formandens forfald indtræder

næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben

tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel

formanden som kassereren. Kassereren kan dog alene foretage de daglige forretninger.

I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.§ 13. Regnskab.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden

15. januar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. januar

til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8. dage før generalforsamlingens afholdelse.§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges 2. kritiske revisorer og 1. revisorsuppleant,

jfr. § 8. Revisorerne vælges for 2. år ad gangen, således at den først valgte er på valg det

følgende år. Revisorsuppleanten vælges for 1. år ad gangen. Revisorerne skal hvert år i

april måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver

tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.§ 15. Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de

afgivne stemmer er for forslaget.§ 16. Klubbens opløsning.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig ekstra-

ordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af

klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves,

at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en

generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilken antal

stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue og de midler som klubben ejer,

tilfalde Sjællands Amatør Bokse-Union (SABU).Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den ./.... – 2005.
Login
Brugernavn

Kodeord


Klubbens boksere
U15 60 Kg. Karim El-LAham Startsbog Nr .20488
U19 64 Kg.Muhammad Sarim Waheed Startsbog Nr.20.27
ELITE 69Kg. Thomas Bodin StartsbogNr.20180
ELITE 75 Kg. Yones F el-Bedri Bog.Nr.20.413
U15 60 Kg Daniel Mikus Startsbog Nr.20.412
U15 35 Kg. Amir Munir Bog Nr.20271
U 19 75 Kg. Lucas Cornelius Startsbog Nr.20.415.
U17 70 Kg. Jafar Ali Maghul Bog.Nr.20.146
ELITE +91 Kg.Grzegorz StankiewiczStartsbog Nr.2036
U19 60 Kg.Matias Bodin Starts bog.Nr.20.170
Nyhedsbrev
Tilmeld her